news

front page

work shop/ työpaja 02 2021Baren Baren                                                                                                                                                                                                                     
Kuivurigalleria, Loimaa
kesä 2021                                                                                                           


Baren Baren -ryhmän taiteilijoita yhdistää erityinen luontosuhde sekä luontokokemusten vaikutus taiteen tekemisessä. Ryhmän viimeaikaiset yhteisteokset ovat käsitelleet ihmisen vaikutusta erilaisten muutosten aiheuttajina. Niitä yhdistää huoli ympäristön tilasta ja sen tulevaisuudesta.

Luonto -teema pitää sisällään ihmisen luonnon osana. Ihmisluontoa tarkastellaan eri näkökulmista. Monissa teoksissa lähtökohtana on ollut mielentila, haavoittuvuuden kokemukset ja toisaalta myös kauneus ja ilo.

Baren Baren ryhmä on järjestänyt näyttelyitä vuodesta 2011 lähtien. Viime vuosina ryhmän taidetta on ollut esillä näyttelytiloiksi muutetuissa vanhoissa maatalousrakennuksissa. Yhteisteoksemme ovat olleet paikkasidonnaisia ja ne keskustelevat paitsi katsojan, myös tilan kanssa.                                                                                                                           
Ryhmä syntyi aikanaan puupiirroksen ympärille. Nykyisin taiteilijat käyttävät monia eri tekniikoita ja tekevät mm. yhteisinstallaatioita.

The artists in the Baren Baren group are united by a special relationship with nature and the influence of nature 
experiences in making art. The group's recent joint works have dealt with human influence as the cause of 
various changes. They are united by concerns about the state of the environment and its future.

The theme of nature includes human being as part of nature. Human nature is viewed from different perspectives. 
In many works, the starting point has been the state of mind, experiences of vulnerability and, on the other hand, 
beauty and joy.
Baren Baren group has been organizing exhibitions since 2011. In recent years, the group’s art has been on 
display in old farm buildings converted into exhibition spaces. Our collaborations have been place-based and they 
discuss not only with the viewer, but also with the space.
The group was born around the woodcut in its time. 
Today, artists use many different techniques and do e.g. co-installations.